Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

กฎหมายหน่วยงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 มิ.ย. 63

(ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)>>>ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
15 มิ.ย. 63

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)>>>ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562

15 มิ.ย. 63

(ส่วนสิ่งแวดล้อม) >>> กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

15 มิ.ย. 63

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)>>> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงา

15 มิ.ย. 63

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)>>> พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

15 มิ.ย. 63

(ส่วนทรัพยากรน้ำ)>>> ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2554

15 มิ.ย. 63

(ส่วนทรัพยากรน้ำ)>>> คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

15 มิ.ย. 63

(ส่วนทรัพยากรน้ำ)>>> คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1 2