Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561  ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2561

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปู – แพปลา สร้างความเข้มแข็งชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนที่บริเวณวิสาหกิจชุมชน
ธนาคารปู
– แพปลา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีกลุ่มสมาชิกและประชาชนรอต้อนรับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนหลายคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน ถึงการลงพื้นที่ ประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้ ว่า เป็นการจุดประกายและสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติของชุมชน ที่จะก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขณะเดียวความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญ ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ครอบครัวอบอุ่นสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคง เห็นผลประรูปธรรม

โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในโอการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดการที่ดินให้ชุมชนภาคกลาง (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม จังหวัดเพชรบุรี) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนธนาคารปู – แพปลา พร้อมกล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ทำให้วันนี้เรามีปู เป็นจำนวนมากจากการก่อตั้งธนาคารปูขึ้น ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เพชรบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล โบราณสถานเช่นเขาวัง มีขนมหวานแสนอร่อย ทำอย่างไรจึงจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รายได้จะทวีคูณขึ้น ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงบวก ให้เป็นโครงข่ายสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ขอฝากให้ทุกคนเข้าใจการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะไทยนิยมยั่งยืน ที่ต้องการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ต้องเกิดจากตัวเราเองที่สร้างความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตนเอง ให้มีอาชีพเสริมที่มั่นคงจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการแม่น้ำเพชรบุรีและการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ชมระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะโดยใช้ระบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ จากนั้นได้เดินทางไปพระนครคีรี (เขาวัง) โดยได้ถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 จากนั้นได้พบปะผู้นำท้องถิ่นจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คือเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ หรือเรียกกลุ่ทเพชรสมุทรคีรี ณ อาคารราชธรรมสภา ประกอบด้วย อดีต ส.ส. อดีต สส.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ชมและชิมสินค้าของดีเมืองเพชร เช่น ข้าวแช่ แกงหัวตาล ขนมจีนทอดมันการสาธิตของสกุลช่างเมืองเพชร


ที่มา : ทีมข่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รายงาน

แกลเลอรี่