Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อโฆษณาเผยแพร่ โครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร  พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อโฆษณาเผยแพร่ โครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบโล่ และเกียรติบัตร พร้อม วัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อโฆษณาเผยแพร่ แก่ชุมชนและโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 3 ชุมชน 3 โรงเรียน 

                            ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมหลักประเภทการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม สร้างเครือข่ายชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม และการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการ คือ ชุมชนและโรงเรียน จำนวน 3 ชุมชน 3 โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

                           เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน และการกระตุ้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน 
ด้านจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ และการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นชุมชนและโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานฯ จึงได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ ขึ้น สำหรับเกณฑ์ การตัดสินโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชุมชน และ ประเภทโรงเรียน

                            โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณาตัดสินได้รับรางวัล จำนวน 3 ชุมชน
3 โรงเรียน  ที่ได้รับรางวัล ตามลำดับ ดังนี้  

1. ประเภทชุมชน

- รางวัลชนะเลิศ  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อม กรงคัดแยกขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และสื่อโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อม กรงคัดแยกขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และสื่อโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อม กรงคัดแยกขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และสื่อโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

 

2. ประเภทโรงเรียน

- รางวัลชนะเลิศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อม ถังขยะแยกประเภท 4 ถัง และสื่อโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อม ถังขยะแยกประเภท 4 ถัง และสื่อโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

แกลเลอรี่