Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  สนง.ทสจ.เพชรบุรี โดยส่วนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหาสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และสมาชิกเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน

แกลเลอรี่