Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 เม.ย. 65

คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1)

25 เม.ย. 65

คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่

25 เม.ย. 65

คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป

25 เม.ย. 65

คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า

25 เม.ย. 65

คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

25 เม.ย. 65

คำขอค้าของป่าหวงห้าม

25 เม.ย. 65

คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

25 เม.ย. 65

คำขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2