Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม

ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม" [🎁] [🚫] [❌]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
[🎁] [🚫] [❌] “งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด”จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ