Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ปฏิบัติงานประจำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์และประกาศ วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ

ลำดับที่ เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 01  นางสาวธมลพรรณ สมบูรณ์จิตต์
2 02  ว่าที่ ร.ต.หญิง อรดี อุ่มสาตร์
3 03  นางสาวจุฑารัตน์ รอดพ่วง
4 04  นางสาวนันทนัช เลิศประเสริฐ
5 05  นางสาวอนิตยา ครื้นจิตต์
6 06  นางสาวธมลวรรณ ผิวผ่อง

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงก่อนเข้าสอบด้วย

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ

ขนาดไฟล์:0.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง